שיעורים נוספים

פסיקת הלכה ע"פ התנ"ך

בראשונים ובאחרונים ניתן לראות כמה וכמה הלכות שנקבעו ע"פ התנ"ך. גם בפסיקת הלכה מאגדתא גם בזה יש שנשמרו. אך נראה לומר שאסור אא"כ מדובר בדקדוק בהלכה קיימת.

הרה"ג אשר וייס | י כסלו תשע"ט