כי תצא

"כי אהבך ד' אלוקיך"

הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל | אלול תשס"ח