בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
25 שיעורים
  undefined
  33 דק'
  כי תצא

  שכר מצוות - בהאי עלמא ליכא

  שיחת מוצ"ש פרשת כי תצא תשפ"ג

  למה נצרך דין אשת יפת תואר? מכל מקום צריך להעלות את מה שאפשר. לא כתוב מה שכר המצוות אך השכר ניתן על ההשתדלות וההשקעה שמופיעה את אור ה' בעולם. שאיפתנו זה להגיע לרמה של אהבת ה' טבעית.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ט' אלול תשפ"ג
  undefined
  40 דק'
  כי תצא

  מהותו של האמון

  שיחת מוצ"ש פרשת כי תצא תשפ"ב

  בן סורר ומורה - פרשה חינוכית, היחס לדברי התורה שנראים לא רלוונטיים בימינו , האמוּן - יסוד המשפחה וקיומו של העולם.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ד אלול תשפ"ב
  undefined
  43 דק'
  כי תצא

  דאגה ואכפתיות לממון החבר

  שיחת מוצ"ש פרשת כי - תצא תשפ"א

  הזכות בריבוי המצוות. אכפתיות לממון של אחרים. כל המצוות הן חלקים של דבר אחד שלם. חומרת איסור ריבית. ה' שונא את המקטרגים על בניו.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ג אלול תשפ"א
  undefined
  44 דק'
  כי תצא

  רבדי מציאות רבים

  שיחה לפרשת כי תצא תשע"א

  מלחמה בין ישראל לעמים – מקורה בצד הרוחני * ליקוט ניצוצות הקדושה * הנקיות חלק מהקדושה * רגישות לנקיות * ריבוי המצוות זכות לישראל לרומם אותם * ביאור נידון על שם סופו בבן סורר * דיני שמים מלמדים מהי ההסתכלות הפנימית .

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"א אלול תשע"א
  undefined
  32 דק'
  כי תצא

  הטוב והישר

  שיחת מוצ"ש פרשת כי תצא תשע"ט

  באחדות ננצח ◆ ארחץ בנקיון ◆ איזו היא דרך טובה ◆ שקר – תרחק! ◆ חפץ חיים? ◆ זכירת עמלק.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ג אלול ה'תשע"ט
  undefined
  40 דק'
  כי תצא

  כוחנו הגדול – השפעת מעשי האדם

  שיחת מוצאי שבת פרשת כי תצא תשע"ח

  דיברה תורה כנגד יצר הרע • יפת תואר – ניצוץ קדושה • שר לכל אומה • נקיון וטהרה - בסיס למסילת ישרים • כוח של הרהור • שמירה מ'דיבור רע' בתקופת הבחירות • לשון הרע לשם שמים • דיבור, מחשבה ומעשה חיוביים – פועלים • הכנה לראש השנה.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ד אלול תשע"ח
  undefined
  40 דק'
  כי תצא

  חיים מתוך הדרכה אלוקית

  שיחת מוצאי שבת פרשת כי תצא תשע"ז

  האחדות בישראל ◆ דרוש וקבל שכר ◆ מצוות שילוח הקן ◆ מתן שכרן של מצוות ◆ העול הטוב של המצוות

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ב אלול תשע"ז
  undefined
  34 דק'
  כי תצא

  קדושה ותשובה

  שיחת מוצ"ש כי תצא

  ◆ רצה הקב"ה לזכות את ישראל ◆ קדושת המשפחה ◆ התחשבות בסביבה ◆ הטוב והקלקול שבפלאפונים ◆ ביומו תתן שכרו ◆ בת קול היוצאת מהר חורב ◆ הרהור תשובה.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ט"ו אלול תשע"ו
  undefined
  41 דק'
  כי תצא

  לזכות את ישראל

  ריבוי במצוות * שכרן של מצוות * באור פרשת יפת תאר * ביטחון בניצחון * ציווי לנקיות.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | יא אלול תשע"ו
  undefined
  41 דק'
  כי תצא

  שכרן של מצוות

  ההסתכלות הנכונה על המצוות * מהו שכרן של מצוות * מידותיו של הקב"ה * לא תוכל להתעלם – מהרכוש והנשמה * סדר וניקיון כחלק מעבודת ה' * נקיות רוחנית * מתי מגיע עמלק

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"א אלול תשע"ג
  undefined
  26 דק'
  כי תצא

  קדושתם הטבעית של עם ישראל

  שיחה שבועית - פרשת כי תצא

  לעם ישראל יש קדושה טבעית ללא קשר לקיום מצוות. האדם נברא בצלם אלוקים ולכן אנחנו מצווים להדמות לו וללכת בדרכיו, ההידמות לקב"ה היא תפקידו של כל אחד מישראל. אנו צריכים להקים את המצוות אצל אחרים ולא רק לקיים לבד.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כב' אלול השתע"ב
  undefined
  37 דק'
  כי תצא

  מטרת המצוות - קיום רצון ה'

  שיחה שבועית - פרשת כי תצא

  בפרשתינו אין סדר למצוות לומר שלכולם מטרה אחת - לעשות את רצון ה'. ריבוי המצוות נועד לרומם ולזכך את ישראל. חלק שני - אנו צריכים לרומם את רצוננו ולקרבו לרצון ה' וכך רצוננו מתגדל ופועל - וזו מטרת התפילה.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | טו' אלול השתע"ב
  undefined
  44 דק'
  כי תצא

  התשובה - תיקון בדרך לשלמות

  שיחה לפרשת כי תצא וחודש אלול

  שיחה לפרשת כי תצא וחודש אלול

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"א אלול תש"ע
  undefined
  39 דק'
  כי תצא

  גזרות ולא רחמים

  "האומר על הראי"ה קוק זצ"ל שאהבת ישראל שלו קילקלה את השורה, משתקין אותו"; חישוב שכרן של מצוות: כיצד?; כלי המלחמה שלנו במלחמה ביצר הרע.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | אור ליד' אלול תשס"ח
  undefined
  40 דק'
  כי תצא

  פרשת כי תצא תשס"ז

  ריבוי המצוות נותן הרבה אפשרויות להתקשר לרבונו של עולם;פרוש "אור החיים" על פרשת אשת יפת תואר;עניין בן סורר ומורה;האם ניתן לדעת שכרן של מצוות;בין אדם לחבירו בעבודת ה'.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ב אלול תשס"ז
  undefined
  כי תצא

  ונשמרת מכל דבר רע

  משך דורות רבים לא היתה פרשה זו רלוונטית. היום, פרשה זו שבתורה מעשית. "כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר רע". בזמן מלחמה, ואנו נמצאים בזמן כזה במלחמה, בלבנון, בגבולות, ביהודה ובשומרון ובחבל עזה. בזמן כזה צריך לשמור על רמת התנהגות גבוהה, "ונשמרת מכל דבר רע".

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | טו באב תשס"ז
  undefined
  24 דק'
  כי תצא

  אשה חדשה, תורה חדשה ונשמה חדשה

  ריבוי המצוות בפרשה - סדר באי הסדר; "הרחיבה שאול נפשה" - יחסים קיצוניים בנוגע לסוגיית קיום המצוות; ניתוק מהנצח וחיבור אל הנצח; ניתן לזכות לחיי העולם הבא במצווה אחת בלבד, ומאידך גיסא עבירה אחת יכולה להרוס הכל. רצה הקב"ה לזכות את ישראל - לעשות אותם זכים.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י' אלול התשס"ו
  undefined
  4 דק'
  כי תצא

  כי תצא למלחמה - על יצר הרע

  כמה אויבים יש לעם ישראל? מה בין מלחמה ש-ה' משתתף בה למלחמת הרשות? יצר הרע משתתף בכל המלחמות כולן.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י' אלול התשס"ו
  undefined
  8 דק'
  כי תצא

  השור המעקה והדרשה התורנית

  השור שנידח והתרחק; השבת אבידה כשמוצאים נפש זרוקה; בית חדש - קומה רוחנית; מעקה לכל קומה, רוחנית וגשמית; ככל שעולים יותר מועדים יותר ליפול; עיקרו של האדם הוא מעלותיו הרוחניות; השבת אבידה ומעקה - מה הפשט ומה הדרש?

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י' אלול התשס"ו
  undefined
  10 דק'
  כי תצא

  ביומו תתן שכרו

  למהר לשוב בתשובה

  אסור להשהות טומאה, איסור וקילקולים רוחניים; "זכור את בוראך בימי בחורותיך"; קיצוניות במידת החסד היא שורש עבודה זרה והיא מקור כל אכזריות ונבלה; העולם לא עומד רק על החסד; מה שניתן לעשות היום אסור לדחות למחר; אחרי ארי ולא אחרי אישה.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י' אלול התשס"ו
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il