הראי"ה בפרשה

הפיכת הקללה לברכה

גליון מס 347

גליון מס 347

הרב עומר דוידוביץ | אלול תשע"ח