נצבים

איך נשארים בשיא?

שלוש בריתות המופיעות בתורה; מה פירוש המושג "ברית"? הברית משמרת מדריגה של אחדות שהתגלתה בזמן מן הזמנים; שייכות כריתת הברית בימים הנוראים וההכנה אליהם.

הרב משה ארנרייך | אלול תשס"ב