נצבים

כמה בריתות היו?

המפרשים חלוקים בדעותיהם בקשר למספר הבריתות שנכרתו בין עם ישראל לקדוש ברך הוא;

הרה"ג אברהם יצחק הלוי כלאב | אלול התשס"ב