וילך

אחדות ישראל

עיקר מצוות הקהל הוא לאחד את עם ישראל לאגודה אחת, ולכן ניתנה התורה דווקא לישראל.

הרה"ג אברהם יצחק הלוי כלאב | אלול התשס"ב