ויחי

מיקוד לפירוש הרמב"ן על התורה - פרשת ויחי

ר' אבישי לקס ור' גילעד ליפשיץ | טבת התשע"ז