ויחי

ישימך אלקים כאפרים וכמנשה

מדוע ברכת אפרים ומנשה זכו שישראל יתברכו בהם? האם להקדמת אפרים הצעיר למנשה הבכור חלק מהותי בהנחלת הברכה לישראל.

הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל | תשס"ז