ויחי

ישימך אלוקים כאפרים וכמנשה

יעקב משביע את יוסף שיקברו אותו דווקא בארץ ישראל כדי שכל צאצאיו ידעו שמצרים היא גלות וארץ מכורתם היא ארץ כנען

הרה"ג דוב ליאור | טבת תשס"ח