הראי"ה בפרשה

"חטא (?) ראובן - "צמצום הבחירה החופשית אצל אבותינו "

גליון מס 310

גליון מס 310

הרב ארי יצחק שבט | טבת תשע"ח