מצוות התפילה וערכה

תפילה היא מצוה מהתורה או רק מדרבנן?

הרב משה צוריאל זצ"ל | כ' בשבט תשפ"א