קול צופיך - הרב מרדכי אליהו

הלכות תפילה

גליון מס' 436

תפילה בנקיות וטהרת הגוף, הלכות תפילה הנלמדות מקרבנות, כוונת הלב בתפילה, דעת הבא" שלא להשמיע לאוזניו, חיוב להתאמץ לכוון בכל כחו, השמעה לאוזניו בתפילת לחש, המתפלל חזרה קצרה כיצד אומר בקול, היה מתפלל ושמע קדיש וקדושה כיצד ינהג, אם יש חשש שתתבלבל תפלתו לא ישתוק, דעת ה"בן איש חי" - לשתוק, שהה כדי שיעור תפילה, יחזור להתפלל, שלא לגעור בתינוק בתפילתו, שמע ברכה ולא יכול לברך, תפילות ותפילת מוסף לנשים, תפילת תשלומים, תפילת תשלומים בליל שבת, אין תפילת נדבה בשבת, אמר יעלה ויבוא ביום חול לא יחזור, שליח ציבור שטעה בתפילת לחש.

הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | שבט תשס"ח