עבדו את ה' בשמחה

השמחה בימינו

מדברי הגאון מרן ר' יעקב משה חרל"פ זצ"ל בספרו מעייני הישועה עמ' קעו.

מרן הרב יעקב משה חרל"פ זצ"ל | תשס"א