חגי תשרי

קדושת ישראל בסדר המועדים

חודש תשרי נע כולו על הציר של עם ישראל ואומות העולם;ביאור השתלשלות המועדים מתוך השוואה למעשה העקידה.

הרב יהושע מגנס | תשרי תשס"ז