ואנחנו קמנו ונתעודד

נס בעקבות הכנה לתשובה

כוחו של הציבור; תשובה קטנה - גם היא תשובה; גירוש בעקבות ריקנות מתורה; חכמים, היזהרו בדבריכם.

הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל | כסלו התשס"ו