היחס למי שאינו שומר מצוות

הכשלת חבר בשנאה גדולה מהכשלתו בעבירה

האהבה למי שאתך בתורה ובמצוות ומנגד השנאה למשנאי ה' טומנות בחובן סכנה לגלישה לשנאה גמורה הרב קצין על היתר השנאה ועל הגאון ר' שלמה זלמן אויערבך זצ"ל.

הרב אביחי קצין | טבת תשס"ז