מצוה גדולה

ירושת הארץ

"שנצטוינו לרשת הארץ אשר נתן האל יתברך ויתעלה לאבותינו לאברהם ליצחק וליעקב, ולא נעזבה ביד זולתינו מן האומות או לשממה" (השגות הרמב"ן לספר המצוות).

הרב שמואל הולשטיין | אב תשס"ז