יום העצמאות ויום ירושלים

קדושת החיים ויישוב ארץ ישראל

פרק לג

מבוא א. בספינת מעפילים רעועה לארץ ישראל ב. לעלות ולייבש את הביצות – בכל מחיר? ג. ירידה מהארץ ד. האמנם טוב להילחם בעד ארצנו? ה. קיפוח נפש למען ארץ ישראל

הרב יהודה זולדן | אייר תשס"ח