בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
932 שיעורים
  undefined
  30 דק'
  רבינו בחיי על הפרשה

  רבנו בחיי פרשת תצווה חלק ב'

  עשיית בגדי הכהונה הייתה צריכה להיעשות מתוך חוכמה מרובה. דברי הגמ' במסכת ערכין שבגדי כונה מכפרים כמו שהקרבנות מכפרים. ופרוט על אילו עבירות הבגדים מכפרים. מדוע הציווי על עשיית האפוד הוקדמה אל עשיית החושן, והרי לפי סדר הבגדים הוקדם החושן לאפוד?

  הרב חיים כץ | י"ג אדר א' תשפ"ד
  undefined
  30 דק'
  רבינו בחיי על הפרשה

  רבנו בחיי פרשת תצווה חלק א'

  שלמה המלך ע"ה הרחיב את מצוות אהבת הגר לכל אדם אשר יעבור מארץ מולדתו אל ארץ אחרת, אשר יש לספק לו את מזונותיו ולהאיר לו פנים דרך אהבה אמתית ולא בדרך של חנופה.

  הרב חיים כץ | י"ב אדר א' תשפ"ד
  undefined
  29 דק'
  רבינו בחיי על הפרשה

  רבנו בחיי פרשת תרומה חלק ב'

  הרב חיים כץ | ו' אדר א' תשפ"ד
  undefined
  28 דק'
  רבינו בחיי על הפרשה

  רבנו בחיי פרשת תרומה חלק א'

  האדם צריך להשתדל בלימוד התורה, מאשר באיסוף אחר הכסף והזהב. לקיחת התורה צריך ל העשות בזריזות ולא בעצלות. ואם אדם מתעצל בעשיית המצווה הנו יענש על כך ח"ו. אדם שהנו זריז בעשיית התורה והמצוות, הנו זריז גם בתיקון מידותיו, ומתקדם ועולה ממדרגה למדרגה, לעומת העצל שאינו עולה ומתקדם, ולא עוד אלא שהולך לאחור. ע"י התורה האדם זוכה אח החיים הנצחיים.

  הרב חיים כץ | ה' אדר א' תשפ"ד
  undefined
  43 דק'
  משפטים

  הברית וקבלת המצוות ע"י עם ישראל

  ויקח את ספר הברית וייקרא באזני העם, מתי זה קרה? מחלוקת רש"י ורמב"ן הסבר נעשה ונשמע מה עניין הברית? קבלת המצוות ע"י עם ישראל, תוקף חיוב המצוות נובע מקבלת עם ישראל.

  הרב חיים כץ | ד' אדר א' תשפ"ד
  undefined
  32 דק'
  רבינו בחיי על הפרשה

  רבנו בחיי פרשת משפטים חלק ב'

  המשך דברי המדרש מאתמול : "התורה דינין מלפניה ודינין מאחריה, בנתינת עשרת הדברות לישראל ניתן להם הכל. בזמן שהדין נעשה למטה אין דין למעלה". "אשר תשים לפניהם" תשים מלשון סם ללמדנו שאם זכה האדם התורה שלמד נהפכת לו לסם חיים ואם לא זכה אז ההפך ח"ו. "כי תקנה עבד עברי" הסברו של רבנו בחיי מדוע התורה פותחת את הדינין דווקא בדינו של עבד עברי.

  הרב חיים כץ | כ"ט בשבט תשפ"ד
  undefined
  29 דק'
  רבינו בחיי על הפרשה

  רבנו בחיי פרשת משפטים חלק א'

  הכרת פנים במשפט אינה טובה. שלמה המלך בספר משלי הוסיף ע"ג איסור התורה שמי שנושא פנים במשפט ומעוות את הדין, העם שונא אותו. המשפט מביא שלום לעולם, וכן ת"ח מביאים שלום לעולם ומפאת כך המשפט נמסר לידי החכמים. אדם שהולך לדון בערכאות של גויים, הנו גוזל ומיקר שם ע"ז. הגזל וחילול ד' הנם עבירות יותר חמורות מן רציחה. דברי המדרש שכ"מ שנא' אלה פסל את הראשונים וכ"מ שנא' ואלה מוסיף על הראשונים.

  הרב חיים כץ | כ"ח בשבט תשפ"ד
  undefined
  30 דק'
  רבינו בחיי על הפרשה

  רבנו בחיי פרשת יתרו חלק ב'

  שני הסברים הניתנים ע"פ הפשט בידי רבנו בחיי מדוע התורה אמרה "ושם האחד" ולא ושם השני. הסבר הניתן בידי המדרש לשאלה הנ"ל. מדוע יתרו בדבריו למשה יחס את בני משה לאשתו של משה ולא למשה בעצמו?

  הרב חיים כץ | כ"ב בשבט תשפ"ד
  undefined
  50 דק'
  כתובות

  ההוא ארוס וארוסתו

  כתובות יג:

  הגמ' מדברת על מקרה של ארוסה מעוברת, היא ודאי עברה איסור, הגמ' אומרת שלא אסורה לבעלה משום שהוא מודה ועוד שהלכה כרבן גמליאל מחלוקות הראשונים איך להבין את ''ועוד'' דין ''יכיר''

  הרב חיים כץ | כ' שבט תשפ"ד
  undefined
  30 דק'
  רבינו בחיי על הפרשה

  רבנו בחיי פרשת יתרו חלק א'

  כאשר אדם חולה גם אם יקבל תרופות לא בטוח שיבריא ממחלתו, אך מרפה הלשון הנו רפואה וודאית. חולי הלשון הנו יותר קשה מן חולי הנפש שהנו החולי הכי קשה בכל חלאי הגוף. שני הסברים הניתנים ע"י של רבנו בחיי ל מהו חולי הנפש.

  הרב חיים כץ | כ"א בשבט תשפ"ד
  undefined
  28 דק'
  רבינו בחיי על הפרשה

  רבנו בחיי לפרשת בשלח - חלק ב'

  תכלית הנסיונות אשר עברו עמ"י במדבר הייתה כדי לחזקם במידת הביטחון . דברי המדרש שאותו הפה של פרעה שאמר שלא ישלח את ישראל, הוא הפה שאמר ,אנכי אשלח אתכם". וחמושים עלו בנ"י מארץ מצריים" באור המילה "חמושים".

  הרב חיים כץ | ט"ו בשבט תשפ"ד
  undefined
  29 דק'
  רבינו בחיי על הפרשה

  רבנו בחיי לפרשת בשלח - חלק א'

  האדם צריך לזכך את מחשבתו ולתקן את מידותיו. כשם שהלב מנהל ומשגיח על כל אברי האדם, כן הקב"ה מנהיג ומשגיח על כל הנמצאים והברואים. "מצרף לכסף ובוחן לזהב, ובוחן ליבות ד' "

  הרב חיים כץ | י"ד בשבט תשפ"ד
  undefined
  44 דק'
  כתובות

  פירוש "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד"

  "ואחרי כן יצאו ברכוש גדול" בשביל שאברהם לא יוכל לטעון, מה העניין? הקשר לעתיד לבוא עניין בשכמל"ו, המהר"ל על בת מלך שהריחה ציקי קדירה, ההבדל בין השם הנקרא לשם הנכתב

  הרב חיים כץ | ו' שבט תשפד
  undefined
  31 דק'
  רבינו בחיי על הפרשה

  רבנו בחיי לפרשת בא - חלק ב'

  באורו של רבנו בחיי למילה "לענות" שפרושה להיכנע. דרישת הקב"ה מן האדם הנה להיכנע מפניו. באורם של רבנו בחיי והרמב"ן לסדר התנהלות עשרת המכות במצריים, מתי החלו ומתי הסתיימו.

  הרב חיים כץ | ח' בשבט תשפ"ד
  undefined
  31 דק'
  רבינו בחיי על הפרשה

  רבנו בחיי לפרשת בא - חלק א'

  האדם צריך להתבונן במעשיו ובפעולותיו מה יעשה ומה לא יעשה. דעת רבנו בחיי שכל פעולות האדם אשר יעשה בעוה"ז צריכות להיות למען אשר יוכל לעבוד את ד' ית' בצורה היותר טובה! קשיות הלב נובעת מן אכזריות ורוע ליבו של האדם.

  הרב חיים כץ | ז' בשבט תשפ"ד
  undefined
  29 דק'
  רבינו בחיי על הפרשה

  רבנו בחיי לפרשת וארא

  על אופן התגלות ה' לאבות האומה, על לשונות הגאולה והשפעת חטא העגל עליהן, על הציווי המיוחד שה' ציווה את משה ואהרן כלפי בני ישראל וכלפי פרעה מלך מצרים, ועוד.

  הרב חיים כץ | א' שבט תשפ"ד
  undefined
  31 דק'
  רבינו בחיי על הפרשה

  רבנו בחיי לפרשת שמות

  שאלתו של רבנו בחיי מדוע בנימין נמנה השביעי מבין השבטים ולא האחרון כפי סדר הולדתם? תשובתו של רבנו בחיי שהסיבה חכך הנה מכיוון שהתורה רצתה לרמוז לנו על כך שביהמ"ק אשר בא"י שהנה האקלים השביעי הנו בחלקו של בנימין. שתי תשובות הניתנות לשאלה מדוע יוסף הוזכר אחרון מבין כל השבטים.

  הרב חיים כץ | ח' טבת תשפ"ד
  undefined
  54 דק'
  כתובות

  בדין מעוברת שנתגיירה

  הגמרא אומרת שיש אפשרות לגייר גר קטן מדין זכין מקשים שיש שתי סיבות שלא תהיה זכייה מדין שליחות הגמ' מביאה מציאות של גר קטן שיש לו ממון ותוס' אומר שירש את אמו שהתגיירה כשהיתה מעוברת - אין אפשרות לגייר קטן גר שהורתו שלא בקדושה לא חייב על אביו והרמב"ם אומר שלא חייב על אמו משום היקש קטן צריך גיור בשביל הגויות מצד האבא.

  הרב חיים כץ | י"ד טבת תשפ"ד
  undefined
  31 דק'
  רבינו בחיי על הפרשה

  רבנו בחיי לפרשת ויגש - חלק ב'

  דברי המדרש אשר מתאר לנו את הויכוח והמאבק בין יוסף ליהודה בלשון מליצית. "ולא יכול יוסף ... לכל הנצבים עליו" הסברו של ה רבנו בחיי לפס', שהנצבים אשר עמדו על ידו התחילו להתחנן בפני יוסף שימחל לבנימין, ויוסף לא יכל להתאפק מפני כל המבקשים. הבאת דברי המדרש שכאשר יוסף מוציא את כולם החוצה הנו לוקח סיכון ע"ע שיהרג, והנו מעדיף לקחת את הסיכון ע"ע , מאשר להלבין את פני אחיו! השאלה הראשונה אותה שאל יוסף את אחיו הנה אבא עדין חי. שני הסברים שמביא רבנו בחיי מדוע האחים לא יכלו לענות ליוסף מאומה.

  הרב חיים כץ | ט' טבת תשפ"ד
  undefined
  31 דק'
  רבינו בחיי על הפרשה

  רבנו בחיי לפרשת ויגש - חלק א'

  "מענה רך ישיב חימה ודבר עצב יעלה אף" הסברו של רבנו בחיי לפס' שכוח הדיבור משפיע לטוב ולמוטב, ואם האדם לא יכעוס בחזרה אלא יענה בצורה נעימה ורכה הדבר יגרום להשכת הכעס. אע"פ שהיה ליהודה סיבה לכעוס על יוסף הוא לא נקט בדרך הכעס, אלא דבר בצורה רכה ונעימה. שלושה הסברים של רבנו בחיי למילים "בי אדוני"

  הרב חיים כץ | ח' טבת תשפ"ד
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il