אסופות תשפ"ב - "ולעבדו בלבב שלם"

תפילת שוא - אופייה וגדריה

כ"ד אדר ב' תשפ"ב