אסופות תשפ"ב - "ולעבדו בלבב שלם"

גדולתו של דורנו

כ"ד אדר ב' תשפ"ב