ברכתו של

מרן הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל
לישיבת בית אל

מכתב מהרב צבי יהודה קוק זצל


ב"ה, י' סיון התשל"ז.

ממרום משגב קדשנו ותפארתנו כל עטרת יקרי וחביבות, שפעת ברכות ממקור הברכות האמורות בתורה ובדבקיה, אליכם אחי ורעי חמודי תופשי התורה ונושאי דגלה הקבועים בתוככי הישוב המיוחד בהררי יהודה, עפרה*.
חזקו ואמצו וחזקו ואמצו ברוממות שם ד' אלהינו, (וכדברי רבן של ישראל רש"י במסכת ברכות דף כ', בענין הברכה על התורה, על "כי שם ד' אקרא" - כאשר אני קורא בתורה), המופיע ומתגלה בהמשך מתן תורתנו, ביסוד ישראל ואורייתא וקודשא-בריך-הוא חד הוא, בכל תקפה של תורה, לימודה וקיומה, השפעתה והדרכתה, הרבו הגדילו האדירו הצלחתכם במעלות הקדש של הארת התורה, שינונה ובירורה, קנינה וחידורה, בסוגיות שמעתתא והלכתא, וגם במפלאות דעת אלהינו, יתברך שמו, המאירים בחלקי האגדה, ואיש לרעהו יאמר חזק, ונתחזקה בעד עמנו וערי אלהינו, ברוך הוא וברוך שמו, ומתוך קידוש השם אשר על-ידכם, בהגלות הסייעתא-דמן-שמיא בעבודת-התורה בלאוקמי גירסא ולאברויי בגבורתה של תורה וחידורה הפנימי, תרבו להאיר אור התורה והמצוה והאמונה בתוך תפארת חבורתכם פנימה, ותמשיכו הארתה בכל מלוא רחב הסביבה וארץ-חיינו כולה.

נאמנכם דורש שלומכם ומעלת תורתם ונחת-רוחכם באהבה רבה
בצפית הישועה השלימה
צביהודהכהן קוק

*התכנון הראשוני היה להקים את הישיבה בעפרה,
אך למעשה היא הוקמה בבית אל


מכתב מהרב צבי יהודה קוק זצל
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il